A Welsh Wedding – Lauren and Owen Hathway – 30th July 2010

ffotosChris Francis Photography Wedding BlogLeave a Comment

It was quite an overcast morning as I made my way up to Porth in the Rhondda to capture the excitement of Lauren and the family getting ready for her big day.

Luckily the weather held out and I was able to get some great reportage shots of the excitement of the group of bridesmaids and family members exchanging gifts over a few glasses of champagne. I absolutely love capturing the day and make up preparations, bride, bride’s maids (and bride’s man in this case) and really believe that every wedding should be shot from the beginning to produce a wonderful account of the full day.

Before rushing off to St Johns Church, Cymmer, Rhondda to meet the Groom, we got a chance to get a quick family shot against the dramatic Rhondda valley background. I’m sure you’ll agree that they all look fantastic.

Arriving at the church, some guests had already arrived and the Ushers were all working together to organise the wedding party into their respective seats whilst the Welsh Male Voice Choir were providing the entertainment.

I love the light inside churches and whilst it provides a challenge to photograph inside the portrait results of guests are always great, everyone is happy and looking forward to the days proceedings.

Lauren arrived in classic Buick car, open top, in which she still managed to keep her hair looking fabulous. Her dad looked so proud! After getting out of the vintage car, Lauren proceeded to the church and was grteeted by all the children from her class in school (she’s  a teacher) all dressed in Welsh Girl Outfits. They were all delighted to see Lauren in her wedding dress and I’m sure were all wondering when they would all get the opportunity to dress like a princess!

The ceremony was beautiful; partly in welsh as most of both families are speakers. With Lauren’s brother and cousin giving splendid readings.         

Once done we left the church and I arranged the wedding party outside the gates in order to get a that essential confetti shot. I sometimes like to arrange this as the confetti can be quite sporadic if the line up is not full enough and once the confetti is gone, it’s gone!

The reception was held in Court Coleman, a Manor house not far from Bridgend. The rolling hills from the front of the property are a superb backdrop for photographs and an idyllic location for a celebration.  The room was dressed in a very funky pink Victorian style and ‘LOVE’ was all around!

Enough from me, Enjoy the rest of the sample photographs…….

Roedd yn dipyn o fore cymylog gan fy mod yn gwneud fy ffordd i fyny i Borth yn y Rhondda i ddal y cyffro Lauren a’r teulu yn paratoi ar gyfer ei diwrnod mawr.
Yn ffodus y tywydd a gynhelir y tu allan ac roeddwn yn gallu cael rhai ergydion croniclo mawr y cyffro y grŵp o morwynion ac aelodau o’r teulu chyfnewid rhoddion dros ychydig gwydraid o siampên. Rwyf wrth fy modd dal y dydd ac yn gwneud i fyny paratoadau, priodferch, forwynion briodferch (a dyn briodferch yn yr achos hwn) ac yn wir yn credu y dylai pob priodas yn cael ei saethu o’r cychwyn i gynhyrchu gwych o gyfrif y diwrnod llawn.

Cyn rhuthro i ffwrdd i Eglwys Sant Ioan, Cymer, Rhondda i gwrdd â’r Groom, cawsom gyfle i gael ergyd teulu cyflym yn erbyn y cefndir dramatig Cwm Rhondda. Rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno bod i gyd yn edrych yn wych.

Wrth gyrraedd yr eglwys, mae rhai o westeion wedi cyrraedd yn barod ac y Tywyswyr i gyd yn gweithio gyda’i gilydd i drefnu’r parti priodas yn eu seddi priodol tra bod y Côr Meibion ​​Cymreig yn darparu’r adloniant.

Rwyf wrth fy modd yr eglwysi golau y tu mewn ac er ei fod yn rhoi her i dynnu llun y tu mewn i’r canlyniadau portread o westeion bob amser yn wych, pawb yn hapus ac yn edrych ymlaen at yr achos diwrnod.

Lauren gyrraedd ceir clasurol Buick, to agored, lle mae hi dal yn llwyddo i gadw ei gwallt edrych yn wych. Mae ei thad edrych mor falch! Ar ôl mynd allan o’r car vintage, Lauren ymlaen i’r eglwys ac roedd grteeted gan yr holl blant o ei dosbarth yn yr ysgol (mae hi’n athro) pob gwisgo mewn dillad Girl Gymraeg. Maent i gyd yn falch iawn o weld Lauren yn ei ffrog briodas, ac rwy’n siŵr i gyd yn rhyfeddu pan fyddai maent i gyd yn cael y cyfle i wisgo fel tywysoges!

Roedd y seremoni yn brydferth, yn rhannol yn Gymraeg fod y rhan fwyaf o ddau deulu yn siaradwyr. Gyda Lauren brawd a chefnder rhoi darlleniadau ysblennydd.

Unwaith y byddwn yn gwneud hyn ar ôl yr eglwys ac yr wyf yn trefnu i’r parti priodas y tu allan i gatiau’r er mwyn cael bod ergyd conffeti hanfodol. Weithiau Rwy’n dymuno trefnu hyn fel y gall y conffeti fod yn eithaf achlysurol os bydd y llinell na hyd yn ddigon llawn ac unwaith y conffeti wedi mynd, mae’n mynd!

Roedd y derbyniad a gynhaliwyd yn y Llys Coleman, tŷ Manor heb fod ymhell o-bont ar Ogwr. Mae’r bryniau tonnog o flaen yr eiddo yn gefndir gwych ar gyfer lluniau ac yn lleoliad delfrydol i ddathlu. Roedd yr ystafell yn gwisgo mewn steil ffynci iawn pinc Fictoraidd a ‘LOVE’ oedd y cyfan o gwmpas!

Digon oddi wrthyf, Mwynhewch weddill y ffotograffau sampl …….

 

Chris Francis Photography | www.ffotos.co.uk | ChrisFrancisArt@ffotos.co.uk

Tel: 07964 680 477 | 02920 210 283

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *